Home Supply Store FSDIP Online webshop Over ons Contact Nieuws Events Algemene verkoopsvoorwaarden
© Copyright protected by Supply Store FSDIP
Algemene verkoopsvoorwaarden 1
Nederlands Franšais English Deutsch VBR-NL.NL Kledij Modulaire vesten Steekwerende vesten Kogelwerende vesten Plaat dragers Chest Rigs Accessoires modulair Harde beschermingsplaten Helmen Dummy patronen
Webwinkel Supply Store FSDIP.
Algemene verkoopsvoorwaarden webshop De Supply Store FSDIP is een afdeling van VBR-Belgium en schikt zich strikt tot de toepassing van de Belgische wapenwet of andere internationale wapenwetten. Deze website/webwinkel van onze Supply Store FSDIP is zowel informatief als website en als webwinkel bedoeld. Om misbruiken te vermijden kunnen de aankoop van kogelwerende vesten niet online gebeuren (zie Aankoopsvoorwaarden kogelwerende vesten onderaan deze pagina...). Wij verkopen geen wapens of munitie. Dummy patronen zijn geen munitie, vallen niet onder de wapenwet en zijn vrij verkrijgbaar. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan de Supply Store FSDIP mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Ondernemingsgegevens Supply Store F.S.D.I.P. Sint Germanusplein 6 8800 Roeselare België BTW nummer: BE 0530.876.842 E-mailadres: vbr-belgium@skynet.be Telefoonnummer: +32 51204320 Faxnummer: +32 51205320 GSM: +32 495773277 Artikel 1: Algemene bepalingen De electronische webwinkel van de Supply Store F.S.D.I.P., een vestiging met maatschappelijke zetel op het Sint Germanusplein 6 te 8800 Roeselare (België), BTW BE 0530.876.842,  (hierna 'Supply Store FSDIP' biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen online aan te kopen.  Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij de Supply Store FSDIP. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.  Artikel 2: Prijs Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Artikel 3: Aanbod Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. Voor sommige goederen kan het zijn dat we eerst een uitvoervergunning moeten aanvragen alvorens we kunnen leveren buiten België. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). De Supply Store FSDIP is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Supply Store FSDIP is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Supply Store FSDIP De Supply Store FSDIP is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  Artikel 4: Online aankopen De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Supply Store FSDIP assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van de Supply Store FSDIP. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: - via kredietkaart - via bankkaart - via overschrijving - […] Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van de Supply Store FSDIP. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Supply Store FSDIP te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. Artikel 6: Sancties voor niet-betaling Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Supply Store FSDIP beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt de Supply Store FSDIP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Artikel 7: Klachten Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht. Artikel 8: Garantie a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. b. Algemeen Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Supply Store FSDIP klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan de Supply Store FSDIP. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar. Artikel 9: Verzakingstermijn De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan de Supply Store FSDIP mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Supply Store FSDIP klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan de Supply Store FSDIP .(Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare, België. Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen: - gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen - artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd - artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt - artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden Artikel 10: Privacy De Supply Store FSDIP verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van de Supply Store FSDIP toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e- mailadres door. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van de Supply Store FSDIP bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat de Supply Store FSDIP uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Supply Store FSDIP, Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare , België. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Supply Store FSDIP heeft dus geen toegang tot uw paswoord. De Supply Store FSDIP respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op de Supply Store FSDIP ter consultatie, wijziging of verwijdering. De Supply Store FSDIP maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren. De Supply Store FSDIP houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Supply Store FSDIP, Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare , België.   Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de Supply Store FSDIP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. Artikel 12: De Supply Store FSDIP Klantendienst De Supply Store FSDIP klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 [495773277, via e-mail op vbr-belgium@skynet.be of per post op het volgende adres Supply Store FSDIP, Sint Germanusplein 6, 8800 Roeselare , België. Artikel 13: Wijziging voorwaarden Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de Supply Store FSDIP. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. De Supply Store FSDIP kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. Artikel 14: Bewijs De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen. Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.
Aankoopsvoorwaarden kogelwerende vesten. Hoewel er voor de aankoop van kogelwerende vesten geen vergunning nodig is, toch vallen kogelwerende vesten onder de wapenwet i.v.m. dual-use producten. De overheid eist dat de verkoop in vertrouwen gebeurd aan personen boven de 18 jaar en dat er een eindgebruikersverklaring opgesteld wordt waarbij de koper verklaart: Dat hij niet tot een paramilitaire- of terroristische organisatie behoort. De kogelwerende vest niet zal gebruikt worden in een nucleaire explosieve of onveilige nucleaire brandstofcyclus activiteit; dat de producten niet zullen worden gebruikt voor enig doel in verband met chemische, biologische of nucleaire wapens of raketten die dergelijke wapens kunnen afleveren leveren en dat hij de kogelwerende niet zal uitvoeren (buiten Europa NIJ- 3A en lager) of (buiten de BENELUX NIJ3 en hoger). Bij een eventuele herverkoop van de kogelwerende vest moet men ons, de verkoper van de kogelwerende vest op de hoogte brengen aan wie de vest opnieuw verkocht werd. Bij een eventuele verkoop dient de verkoper zijn eindgebruikersverklaring na te leven! Bij diefstal van een kogelwerende vest dient men aangifte te doen bij de politie en ons eveneens op de hoogte te brengen. Om de aankoop in vertrouwen te ondersteunen wordt er een aankoopreden gevraagd.  Wij verkopen geen kogelwerende vesten aan criminelen of zware misdadigers en willen ook niet betrokken worden bij zware misdaad! In principe zijn kogelwerende vesten enkel voorbehouden voor  personen die een wettelijk aanvaardbare reden kunnen opgeven; politieagenten, medisch personeel, detectives, juweliers, portiers, journalisten, bewakingsdiensten, scheepvaart, spoor- en bus personeel, bedreigde personen, of een andere aanvaardbare niet criminele reden..enz.. Om misbruiken met kogelwerende vesten te vermijden kunnen ze slechts onder strikte voorwaarden online aangekocht en opgezonden worden.  •Na persoonlijke identificatie, kopie identiteitskaart,  •Na opstellen en ondertekenen van de eindgebruikersverklaring. •Na een geloofwaardige ondersteuning van de aankoopreden. (bewakerskaart,..) De origineel ondertekende eindgebruikersverklaring (geen kopie) met aankoopreden en kopie van de identiteitskaart van de koper moeten in ons bezit zijn voordat er een kogelwerende vest geleverd wordt. In- of uitvoer van kogelwerende vesten. Kogelwerende vesten niveau NIJ-3A en lager mogen niet uitgevoerd worden uit Europa. Kogelwerende vesten Niveau NIJ-3 en hoger mogen niet uitgevoerd worden buiten de BENELUX. Andere  in- of uitvoer van kogelwerende vesten is verbonden aan een in- of uitvoervergunning. Deze vergunning moet aangevraagd worden aan de Vlaamse Overheid. Kogelwerende vest meenemen op reis. De internationale wetgeving laat toe dat er één kogelwerende vest per persoon mag meegenomen worden om als persoonlijke bescherming om te reizen naar gevaarlijke gebieden. ( deze vest dient terug mee te komen na de reis) Voor meer info, neem contact op met ons.
Algemene verkoopsvoorwaarden